Wydawca treści Wydawca treści

Bielskie żubry

Od kilku lat południowo-wschodnia część Nadleśnictwa Bielsk jest miejscem bytowania największych dziko żyjących ssaków naszego kontynentu – żubrów. Obecność niewielkich kompleksów leśnych przeplatanych łąkami i gruntami ornymi wyraźnie odpowiada żubrom – ich ilość stale rośnie. Szacujemy, że obecnie w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa przebywa ok. 60 sztuk tego gatunku. W celu utrzymania istniejącej populacji przystąpiliśmy do „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”. W ramach projektu realizowane będą zadania podnoszące wartość środowiska, tj. odtwarzanie terenów otwartych, odkrzaczanie, budowa wodopojów i brogów, co poprawi warunki bytowania  żubrów i jednocześnie przyczyni się do wzrostu różnorodności biologicznej terenów otwartych. W bieżącym roku Nadleśnictwo przystąpiło do rekultywacji łąk polegającej na odkrzaczeniu i wyrównaniu terenu, przygotowaniu gleby i obsiewie mieszanek traw. W przyszłych latach planowane jest koszenie i zbiór siana do brogów z 11 ha łąk. Planuje się również wybudowanie 5 nowych brogów a także wykopanie wodopoju i adaptację istniejącego zbiornika wodnego na wodopój. W miesiącach zimowych Nadleśnictwo kupi i wyłoży co roku 8 ton karmy. Liczymy, że podjęte działania przyczynią się do poprawy bytowania żubrów na terenie naszego Nadleśnictwa ale również ograniczą rosnące szkody wyrządzane przez te zwierzęta w uprawach rolnych i lasach.