Wydawca treści Wydawca treści

Murawy kserotermiczne - ochrona w praktyce

Lasy Państwowe opiekują się nie tylko terenami leśnymi, ale również łąkami śródleśnymi i innymi cennymi siedliskami.

W Dniu Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk Nadleśnictwo Bielsk wspólnie z mieszkańcami wsi Haćki, przedstawicielami Gminy Bielsk Podlaski    i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz innymi chętnymi osobami na obszarze Natura 2000 „Murawy w Haćkach”, (jednymi z najlepiej zachowanych na północnym Podlasiu siedlisku naturowym muraw kserotermicznych) przeprowadziło praktyczne warsztaty wykaszania muraw.

 Murawy kserotermiczne to suche, podobne do stepów łąki, na których kwitną rzadkie, kolorowe i ciepłolubne rośliny. Porastają nasłonecznione zbocza bogate w wapń. To jedne z najbardziej zagrożonych siedlisk ginących gatunków.

 Po krótkim wstępie, dr Paweł Pawlikowski  wyjaśnił jak są ważne, dlaczego i w jaki sposób najlepiej ochronić murawy. Wskazał na możliwość uzyskania wsparcia finansowego na przeprowadzenie zabiegów ochronnych. Po tej części teoretycznej przystąpiono do ręcznego wykaszania tradycyjną kosą oraz zgrabiania skoszonej biomasy. Ten zabieg ochrony czynnej muraw jest konieczny, aby w przyszłym roku murawy zakwitły obficiej. Zaprzestanie wypasu lub wykaszania muraw powoduje zarastanie ich drzewami i krzewami, a w końcu do ich zaniku. Głównym zagrożeniem dla tego siedliska jest więc intensyfikacja lub zaprzestanie użytkowania pastwiskowo-łąkarskiego. Jednym z celów tego wydarzenia było zwrócenie uwagi rolników na wyjątkowość obszaru. Zachowanie bogactwa gatunkowego i charakter muraw zależy od zaangażowania wielu grup społecznych.

Nadleśnictwo Bielsk na terenie Obszaru Natura 2000 „ Murawy w Haćkach” opiekuje się 9,84 ha powierzchni w skład której, oprócz siedlisk muraw kserotermicznych, wchodzą lasy łęgowe stanowiące jej większość. Ta mozaika siedlisk sprawia, że przyroda na tym obszarze wyróżnia się zróżnicowaniem gatunkowym w tym otaczającym krajobrazie rolniczym.