Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ma ona na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Podstawy prawne ochrony gatunkowej ustala Ustawa o ochronie przyrody. Szczegółowe  zasady ochrony  oraz wykazy gatunków chronionych określa minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia publikowanego w Dzienniku Ustaw (dodatkowe gatunki mogą być objęte ochroną w danym województwie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska).

                W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony. Wielkość stref ochrony oraz sposoby ochrony ustalane są, kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

W stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową obowiązują określone zakazy (zabijania, zbierania, przetrzymywania, niszczenia ich siedlisk, handlowania, wywożenia za granicę, płoszenia itp.). Na odstępstwa od zakazów zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska

Ochrona gatunkowa grzybów

Gatunki grzybów objętych ochrona ścisłą występujących w Nadleśnictwie Bielsk:

smardz jadalny – Morchella esculenta

szmaciak gałęzisty – Sparassis crispa

Występuje również wiele gatunków grzybów zlichenizowanych (porostów), najliczniej reprezentowanych przez rodzaj Cladonia.

Ochrona gatunkowa roślin

Celem ochrony roślin dzikorosnących jest zachowanie różnorodności biologicznej i stabilności ekosystemów. Wydawać by się mogło, że bogactwo roślin jest przeogromne i niezmienne. Jednak z każdym rokiem, w wyniku działalności człowieka, zasób gatunków roślin kurczy się coraz bardziej. Według Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Bielsk stwierdzono na tym terenie występowanie wielu gatunków chronionych roślin, w tym: 10 gatunków mszaków, 5 gatunków  paprotników, 6 gatunków krzewów i krzewinek oraz 19 gatunków rośliny zielnych.

Ochrona gatunkowa zwierząt

Według Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Bielsk stwierdzono na tym terenie występowanie wielu gatunków chronionych zwierząt kręgowych, w tym: 6 płazów, 4 gadów, 35 ptaków i 13 ssaków. Stwierdzono również występowanie wielu gatunków chronionych owadów.

 

Oprócz ochrony wynikającej z decyzji administracyjnych, Nadleśnictwo Bielsk realizuje szeroko zakrojone działania profilaktyczne zmierzające do ochrony miejsc lęgowych i regularnego przebywania, pożytecznej ornitofauny i entomofauny. Dotyczy to głównie ochrony drzew dziuplastych, wywieszania budek lęgowych dla ptaków, ochrony mrowisk i ograniczenia do niezbędnego minimum środków chemicznych w zwalczaniu szkodliwych owadów i chwastów. Chronimy gatunki ze względu na ich małą liczebność oraz dla zachowania ich właściwego stanu w środowisku naturalnym.